Projectes i activitats científiques d'interés social

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC -Instituto de Biología Molecular y Celular de plantas Primo Yúfera: Cítrics i malalties neurodegeneratives: identificació de nous metabòlits bioactius de fruits del citró “mans de Buda” amb possible activitat terapèutica.

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC -Instituto de Biología Molecular y Celular de plantas Primo Yúfera: Cítrics i malalties neurodegeneratives: identificació de nous metabòlits bioactius de fruits del citró “mans de Buda” amb possible activitat terapèutica.

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas CSIC -Instituto de Biología Molecular y Celular de plantas Primo Yúfera

Denominació del projecte o activitat:

Cítrics i malalties neurodegeneratives: identificació de nous metabòlits bioactius de fruits del citró "mans de Buda" amb possible activitat terapèutica.

Descripció del projecte o activitat:

 La nostra proposta pretén explorar el potencial terapèutic de nous compostos bioactius procedents de fruits de les plantes de citró "mans de Buda" (Citrus medica var. sarcodactylis).

Les propietats o activitats terapèutiques d'extractes derivats d'aquest fruit no estan documentades més enllà de la seua utilització en la medicina tradicional xinesa. En aquest context, el nostre objectiu és analitzar primer en condicions in vitro la capacitat antioxidant dels extractes obtinguts a partir de fruits d'aquestes plantes. En una segona fase s'aïllaran i identificaran mitjançant tècniques cromatogràfiques i espectromètriques els metabòlits responsables d'aquesta activitat per a la seua utilització en assajos in vivo. En l'última fase es duran a terme bioassajos per a determinar l'activitat d'aquests compostos utilitzant el nematode C. elegans, un sistema model que permet estudiar processos complexos del desenvolupament i de diferenciació cel·lular. En concret s'estudiarà la seua possible capacitat antioxidant, antiinflamatòria i protectora davant de la malaltia d'Alzheimer.

El projecte té com a objectiu identificar noves molècules d'origen vegetal amb possible ús en el desenvolupament de teràpies per al tractament primerenc de malalties cròniques neurodegeneratives.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

En l'actualitat les dues malalties cròniques neurodegeneratives amb major prevalença en la població són la malaltia d'Alzheimer i la malaltia de Parkinson, que afecten prop de 50 milions de persones. En totes dues patologies s'ha detectat la presència de processos inflamatoris en etapes primerenques que comporten degeneració neuronal. Les activitats antiinflamatòries i promotores de la regeneració neuronal descrites per als fruits del citró justifiquen estudiar el seu potencial com a font de nous metabòlits bioactius. Els resultats del projecte podrien donar lloc a la identificació de nous productes naturals derivats de plantes per a ser utilitzats en futurs estudis encaminats al tractament precoç d'aquestes malalties. De fet, la prevenció o alleujament de les patologies neurodegeneratives que usen teràpies en fases presimptomàtiques és un camp d'investigació preferent. Aquest projecte beneficia per tant no solament la comunitat científica sinó el conjunt de la societat.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

El coneixement tradicional de moltes plantes medicinals usades en diferents llocs del món per a tractar símptomes de malalties ha conduït a la identificació de compostos amb efectes terapèutics. Els resultats obtinguts en el projecte ens permetran identificar nous compostos d'origen vegetal amb activitat davant de processos associats a malalties com la inflamació. Aquest projecte pretén obrir un nou camp en la identificació de molècules que ajuden a previndre o pal·liar malalties cròniques neurodegeneratives.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 4.000 € - Import òptim: 20.000 €

Altres consideracions:

El projecte es realitzarà en col·laboració entre dos laboratoris de l'Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes de València: el grup de Biologia i Biotecnologia del Desenvolupament Reproductiu (http://www.ibmcp.csic.es/es/investigacion/biologia-y-biotecnologia-del-desarrollo-reproductivo) (Dra. Concha Gómez Mena) i el grup de Senyalització i Resposta a l'Estrés (http://www.ibmcp.csic.es/es/investigacion/senalizacion-y-respuesta-al-estres-biotico)(Dra. Purificación Lison i Dra. M. Pilar López Gresa).

Aquests dos laboratoris combinen la seua experiència en diferents línies d'investigació. D'una banda, en l'estudi dels processos de desenvolupament de la flor i el fruit en diferents espècies (tomaca, arabidopsis, lleguminoses) i per un altre amb una extensa experiència en l'anàlisi i identificació de metabòlits d'origen vegetal.

Contacte: cgomezm@ibmcp.upv.es       Tfno:96 3877724