Projectes i activitats científiques d'interés social

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). Efecte de l'activitat física en la progressió del càncer de mama i en la qualitat de vida

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). Efecte de l'activitat física en la progressió del càncer de mama i en la qualitat de vida

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)

Denominació del projecte o activitat:

Efecte de l'activitat física en la progressió del càncer de mama i en la qualitat de vida.

Descripció del projecte o activitat:

L'objectiu principal d'aquest projecte és obtindre evidència sobre l'impacte de l'activitat física en la progressió de la malaltia i en la qualitat de vida de les dones amb càncer de mama, per a poder establir recomanacions específiques de tractament a través d'aquest comportament saludable (exemple: incloure l'activitat física en la recepta mèdica electrònica).

Aquest projecte naix de l'Àrea d'Investigació en Càncer i Salut Pública de FISABIO des d'on treballem des de fa més de 10 anys per a l'avanç del coneixement sobre els determinants del càncer des de la perspectiva de la salut pública i equitat.

Una de les línies d'investigació en la qual estem centrant els nostres esforços en els últims anys és en l'estudi de l'efecte de l'activitat física en el desenvolupament del càncer de mama en dones, ja que estem observant que l'activitat física actua com a factor protector per al càncer de mama, ens agradaria conéixer el seu efecte en la progressió d'aquesta malaltia.

És per això que ens plantegem iniciar un projecte per a estudiar l'efecte de l'activitat física en les dones amb càncer de mama que han sigut diagnosticades a través del Programa de Prevenció del Càncer de Mama de la Comunitat Valenciana, i que estan rebent tractament. La nostra hipòtesi és que efectivament contribueix a millorar tant el pronòstic com la qualitat de vida d'aquestes dones.

Per a això necessitem recollir un important volum d'informació sobre la pràctica d'activitat física, la qualitat de vida i la progressió de la malaltia de dones diagnosticades de càncer de mama, mitjançant qüestionaris validats, i fer un seguiment d'aquestes dones a 5 anys. El posterior processament de dades i l'aplicació de tècniques estadístiques avançades per a analitzar les dades recollides ens permetran respondre a la nostra pregunta d'investigació.

El projecte s'iniciarà tan prompte com es dispose de l'import mínim necessari.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

Les principals beneficiàries del projecte són les dones diagnosticades de càncer de mama i, per extensió, el seu entorn més pròxim. Així, els resultats d'aquest projecte contribuiran a establir pautes per a millorar la qualitat de vida de les persones afectades, així com la progressió de la malaltia, a través de la utilització de recursos disponibles en la comunitat.

D'altra banda, el projecte contribuirà a la sostenibilitat de la línia d'investigació d'activitat "física i càncer" en la qual l'Àrea de Càncer i Salut Pública de FISABIO participa durant els últims anys en col·laboració amb centres d'àmbit nacional, la qual ha obtingut resultats destacats en l'àmbit de la prevenció primària del càncer.

Finalment, el projecte aportarà evidència científica sobre la qual poder basar decisions en l'àmbit dels plans i estratègies de lluita contra el càncer, d'aquesta manera contribueix a dissenyar polítiques sanitàries efectives.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

Amb aquest projecte s'aprofundirà en el coneixement sobre l'efecte positiu que l'activitat física pot tindre sobre la progressió del càncer de mama i la qualitat de vida. L'estudi aportarà evidència sobre el potencial interés i benefici d'integrar l'activitat física durant el tractament oncològic, per a millorar l'evolució de la malaltia, així com per a l'augment de la supervivència i la reducció d'efectes adversos associats als tractaments i, per tant, la millora de la qualitat de vida.

D'altra banda, s'aportarà evidència per a integrar l'exercici físic com a element complementari en el tractament del càncer de mama, així es fomentarà el model d'actius en salut, en el qual les persones, les comunitats i les organitzacions adquireixen habilitats i competències que maximitzen les oportunitats de salut i benestar.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 32.000 euros (corresponent a la contractació d'un investigador/per un període de dotze mesos, incloent-hi retribució bruta anual aproximada de 22.000€ i quotes empresarials a la Seguretat Social) - Import òptim: 160.000 euros (corresponent a la contractació d'un investigador/per un període de cinc anys, incloent-hi retribució bruta anual aproximada de 22.000 € i quotes empresarials a la Seguretat Social)

Altres consideracions:

El projecte requereix de pressupost per a la contractació de personal especialitzat que assumisca el treball de camp per a la recollida d'informació, el processament i anàlisi de les dades, així com la translació dels resultats a la pràctica. La persona contractada s'incorporarà en l'Àrea d'Investigació en Càncer i Salut Pública de FISABIO. Aquest Àrea compta amb demostrada experiència en investigació en el camp de l'epidemiologia i dels determinants del càncer des d'una perspectiva de salut pública i equitat. Està formada per un grup d'investigació multidisciplinària que lidera projectes nacionals i internacionals, i que té una elevada producció científica, la qual cosa assegura la qualitat del projecte d'investigació que es pretén desenvolupar mitjançant el finançament obtingut.

Actualment, no es disposa de finançament per a iniciar el projecte. Aconseguir l'import mínim permetria abordar les etapes preliminars, en particular, la fase de realització d'enquestes personals a les dones afectades, essencial per a l'estudi. Tenint en compte que es pretén realitzar un seguiment a cinc anys de la qualitat de vida i la progressió de la malaltia, serà necessari disposar de finançament addicional per a emprendre les etapes posteriors d'anàlisi de dades, recollida d'informació contínua, i comunicació de resultats a polítics i gestors responsables, fixant un import òptim de 160.000 € que cobriria el finançament de personal investigador durant tot el període d'execució (és a dir, cinc anys), a fi de garantir la continuïtat de l'estudi.

Contacte: Ana Molina Barceló (responsable de l'Àrea de Càncer i Salut Pública de FISABIO). Telèfon: 961 925 831