Projectes i activitats científiques d'interés social

Universitat de València -Estudi General: Disseny de teràpies combinades basades en un fragment peptídic antimicrobià de l'insecte coleòpter Tribolium castaneum per al tractament eficaç del càncer de mama triple negatiu.

Universitat de València -Estudi General: Disseny de teràpies combinades basades en un fragment peptídic antimicrobià de l'insecte coleòpter Tribolium castaneum per al tractament eficaç del càncer de mama triple negatiu.

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Universitat de València -Estudi General. Departament de Genètica

Denominació del projecte o activitat:

«Disseny de teràpies combinades basades en un fragment peptídic antimicrobià de l'insecte coleòpter Tribolium castaneum per al tractament eficaç del càncer de mama triple negatiu»

Descripció del projecte o activitat:

El càncer de mama triple negatiu (CMTN) és un dels càncers més agressius i de pitjor pronòstic, i actualment representa un repte clínic important perquè no respon a teràpies hormonals i el tractament es basa fonamentalment en quimioteràpia convencional, que comporta dos grans riscos: toxicitat per als teixits sans i desenvolupament de resistència. Recentment s'ha demostrat que les cèl·lules mare tumorals són especialment prevalents en el CMTN i contribueixen a la propensió d'aquest tipus de càncer de mama a la metàstasi tumoral, la recurrència de la malaltia i el desenvolupament de resistència a agents quimioterapèutics. Per això, és imprescindible trobar noves estratègies terapèutiques alternatives per a tractar aquests tumors.

 

En estudis previs del nostre grup d'investigació del Departament de Genètica de la Universitat de València (GIUV2014-204) identifiquem un fragment peptídic d'una defensina de l'insecte coleòpter Tribolium castaneum (pèptid PaSK) que va mostrar un efecte antiproliferatiu significatiu en cèl·lules de CMTN que afectava l'expressió de proteïnes que modulen la sensibilitat de cèl·lules tumorals a fàrmacs anticancerígens com la cisplatina i el paclitaxel. La nostra hipòtesi de partida és que l'acció combinada del pèptid PaSK amb dosis reduïdes d'agents quimioterapèutics convencionals podria constituir un tractament efectiu del CMTN que permetria disminuir-ne els efectes adversos i augmentar la seua eficàcia.

 

En aquest projecte caracteritzarem l'acció anticancerígena del pèptid PaSK en l'àmbit molecular i validarem el seu efecte antitumoral en combinació amb altres agents quimioterapèutics, i avaluarem específicament la seua acció sobre la població de cèl·lules mare tumorals.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

Aquest projecte beneficiarà fonamentalment pacients de càncer de mama triple negatiu, ja que l'objectiu és la identificació de noves teràpies combinades eficaces per a aquest tipus de càncer amb la finalitat de millorar l'eficiència dels tractaments amb agents quimioterapèutics i disminuir-ne la dosi, i així evitar els seus efectes secundaris nocius i augmentar la qualitat de vida dels pacients.

El projecte beneficiarà també:

  • La comunitat universitària, ja que la investigació que es proposa serà formativa per a estudiants universitaris.
  • La comunitat científica, ja que el projecte aporta una contribució metodològica mitjançant la posada a punt de mètodes d'anàlisi de dades provinents d'experiments massius de seqüenciació en cèl·lula única (sc-RNAseq) per a la identificació de subpoblacions de cèl·lules mare tumorals, que podran aplicar-se a l'estudi d'altres tipus de càncer a partir de biòpsies de tumors de pacients.
  • El teixit econòmic i empresarial, atés que els resultats que s'obtinguen del projecte permetran estendre la patent sol·licitada per al pèptid PaSK i facilitar la futura transferència a empreses farmacèutiques que puguen estar interessades a coordinar assajos clínics dels nous tractaments basats en aquest pèptid.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

Els resultats d'aquest projecte ens permetran:

  • Identificar noves teràpies combinades eficaces per al tractament de càncer de mama triple negatiu en línies cel·lulars model per a, en el futur, validar els resultats en assajos amb animals, i posteriorment, si aquests tenen èxit, passar a la fase d'assajos clínics amb pacients i traslladar la investigació realitzada a l'àmbit clínic.
  • Caracteritzar les cèl·lules mare tumorals en càncer de mama triple negatiu mitjançant experiments massius de seqüenciació en cèl·lula única (sc-RNAseq) i avaluar-hi l'impacte de les teràpies combinades de manera que, en el futur, aquesta nova tècnica aplicada a biòpsies de pacients puga tindre un valor pronòstic d'interés en l'àmbit clínic, aporte informació sobre l'heterogeneïtat cel·lular intratumoral, que és determinant de l'estat de malignitat, i propicie el disseny de tractaments personalitzats que beneficiaran en gran manera els pacients.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 30.000 euros - Import òptim: 40.000 euros

Altres consideracions:

  • Consideracions ètiques i/o de bioseguretat

El projecte proposat no té previst realitzar experiments amb animals ni fer ús de reactius perillosos.

  • Perspectiva de gènere

El càncer de mama pot afectar tant dones com homes, encara que és molt prevalent en dones i molt poc comú en homes. No obstant això, la incidència de càncer de mama en homes s'ha incrementat en els últims 25 anys. Per això, en el futur, els resultats obtinguts en aquest projecte hauran de ser validats en mostres de biòpsies de pacients de CMTN d'ambdós sexes.

  • Difusió

Els resultats del projecte es presentaran en congressos nacionals i internacionals i es publicaran en revistes científiques open access d'alt índex d'impacte en l'àrea de la biomedicina i el càncer. A més, els avanços derivats del projecte es comunicaran a la societat en general a través de les xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.), repositoris institucionals (com Roderic, en la Universitat de València) i entitats sense ànim de lucre de suport a pacients amb càncer de mama, com l'AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer, <https://www.aecc.es/es>) o The Triple Negative Breast Cancer Foundation® (<http://www.tnbcfoundation.org/>).

Contacte: Departament de Genètica de la Universitat de València    carolina.rausell@uv.es

Tfno: 96 3543397