Projectes i activitats esportives no professionals d'interés social

Federació de Caça de la Comunitat Valenciana. "Aprén volant"

Federació de Caça de la Comunitat Valenciana. "Aprén volant"

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Federació de Caça de la Comunitat Valenciana

Denominació del projecte o activitat:

"Aprén volant"

Descripció del projecte o activitat:

El programa "Aprén volant" pretén acostar a diversos sectors de la població els valors conservacionistes inherents a la falconeria i té com a objectiu principal la conscienciació de la societat en la necessitat de preservar el medi ambient mitjançant la creació de vincles de proximitat emocional entre els beneficiaris del programa i les aus rapinyaires.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

El programa està orientat fonamentalment als xiquets en edat escolar, ja que constitueixen el sector de la població més permeable a les directrius de conscienciació en matèria de conservació mediambiental i amb unes majors dots per a la implicació futura. Bona prova d'aquest fet són les mobilitzacions a escala internacional que ja són tot un fenomen social i que s'han fet visibles en iniciatives com els "Divendres pel clima" o "Divendres pel futur".

En una segona línia d'actuació, les activitats divulgatives i d'interacció es destinaran a col·lectius amb limitacions cognitives o funcionals, com els ancians interns en centres residencials o les persones amb diversitat funcional. En aquests àmbits, s'explotaran les contrastades aportacions terapèutiques del contacte amb animals ensinistrats.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

La presència de les aus en determinats contextos suposa un nexe d'unió amb la natura més salvatge, doncs cap altre animal com les àguiles o els falcons transmeten amb el seu vol major sensació de llibertat. Aquest fet suposa una virtual eliminació de barreres per a aquells col·lectius més limitats quant a les seues opcions d'aproximar-se al medi natural, com són els ancians o les persones amb diversitat funcional, i la intercomunicació entre animals i perceptors esdevé en unes contrastades repercussions positives que faculten la falconeria com a teràpia emocional.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 4.000 euros - Import òptim: 12.000 euros

Enllaç a la pàgina web del projecte:

https://www.federacioncazacv.com/