Visualització de contingut web

De quina forma podem realitzar els mecenes les seues aportacions?

La Llei 20/2018 estableix dues modalitats de mecenatge:

  • Donacions: consisteixen en l'entrega de diners, béns o drets amb caràcter irrevocable i sense rebre cap contraprestació.
  • Préstecs d'ús o comodat: consisteix en l'entrega gratuïta d'un bé perquè la persona o entitat beneficiària el destine, durant un període de temps, a un projecte o activitat cultural, científica o esportiva declarada o considerada d'interés social, i una vegada transcorregut aquest període, el torne al donant.