Visualització de contingut web

PREGUNTES I RESPOSTES FREQÜENTS SOBRE LA LLEI 20/2018, DE 25 DE JULIOL, DE LA GENERALITAT, DEL MECENATGE CULTURAL, CIENTÍFIC I ESPORTIU NO PROFESSIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Per què ser mecenes?

Gràcies al mecenatge es fa possible la realització de projectes i activitats culturals, científiques, i esportives no professionals, la qual cosa converteix a les persones mecenes en ciutadans compromesos i responsables, i en promotors i partícips del desenvolupament social, cultural i científic de la Comunitat Valenciana, al mateix temps que obtenen avantatges fiscals, principalment en la seua declaració de l'IRPF.

Qui poden ser mecenes?

Qualsevol persona física o jurídica pot ser mecenes però només poden acollir-se als beneficis fiscals previstos en la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic, i esportiu no professional, en la Comunitat Valenciana, les persones físiques que tinguen el seu domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

De quina forma poden realitzar els mecenes les seues aportacions a un projecte o activitat declarat o considerat d'interés social?

La Llei 20/2018 estableix dues modalitats de mecenatge:

 • Donacions.

 • Préstecs d'ús o comodat.

 

En què consisteix una donació?

Consisteix en el lliurament de diners, béns o drets amb caràcter irrevocable i sense rebre cap contraprestació per a la realització d'un projecte o activitat declarat o considerat d'interés social.

Com s'acredita que he realitzat una donació?

Mitjançant la certificació que té obligació d'expedir la persona o entitat beneficiària i que haurà de contenir, almenys, els següents extrems: 

 1. Nom i cognoms o denominació social i número d'identificació fiscal tant del donant com del beneficiari (donatari).
 2. Menció expressa que la persona o l'entitat beneficiària (donatària) es troba inclosa entre els beneficiaris del mecenatge contemplats en l'article 3 de la Llei 20/2018.
 3. Data i import de la donació quan aquesta siga dinerària.
 4. Data i import de la valoració de la donació en el supòsit de donacions no dineràries.
 5. Data, import de la valoració i durada de la donació en el cas de la constitució d'un dret real d'usdefruit.
 6. En el cas de donacions no dineràries o constitució d'un dret real d'usdefruit, haurà d'aportar-se document públic o un altre document autèntic que acredite el lliurament del ben donat o la constitució del dret d'usdefruit.
 7. Destinació que la persona o entitat beneficiària (donatària) donarà a la donació rebuda.

En què consisteix un préstec d'ús o comodat?

Consisteixen en el lliurament gratuït d'un bé perquè la persona o entitat beneficiària (comodatària) el destine, durant un període de temps, a un projecte o activitat cultural, científica o esportiva declarada o considerada d'interés social, i una vegada transcorregut aqueix període, el retorne al donant.

La Llei 20/2018 restringeix els préstecs d'ús o comodat als realitzats sobre:

 • béns d'interés cultural
 • béns inventariats no declarats d'interés cultural
 • béns no inventariats del patrimoni cultural
 • béns de rellevància local
 • obres d'art de qualitat garantida
 • locals per a la realització de projectes o activitats culturals, científiques, o esportives no professionals, d'interés social.

Com es justifica el préstec d'ús o comodat?

Mitjançant la certificació que té obligació d'expedir la persona o entitat beneficiària i que haurà de contenir, almenys, els següents extrems: 

 1. Nom i cognoms o denominació social i número d'identificació fiscal tant del comodant com de la persona comodatària.
 2. Menció expressa que la persona o entitat comodatària es troba inclosa entre els beneficiaris del mecenatge previstos en l'article 3 de la Llei 20/2018.
 3. Data en la qual es va produir el lliurament del bé i termini de durada del préstec d'ús o comodat.
 4. Import de la valoració del préstec d'ús o comodat.
 5. Document públic o un altre document autèntic que acredite la constitució del préstec o comodat.
 6. Destinació que la persona o entitat comodatària donarà al bé objecte del préstec d'ús.

Qui poden ser beneficiaris i finançar els seus projectes mitjançant el mecenatge?

La Llei 20/2018 considera beneficiaris (que poden rebre les aportacions dels mecenes per a realitzar els seus projectes i activitats) a les següents persones i entitats:

 • Les entitats sense ànim de lucre, domiciliades fiscalment en la Comunitat Valenciana (CV), l'objecte social de la qual siga de caràcter cultural, científic, o esportiu no professional, com les fundacions, les associacions declarades d'utilitat pública, les federacions i les associacions esportives en el territori de la CV i les federacions i les associacions de les entitats sense ànim de lucre citades.
 • La Generalitat, els seus organismes públics i el seu sector públic instrumental.
 • Les entitats locals de la CV, els seus organismes públics, les fundacions i els consorcis que depenguen d'elles.
 • Les Universitats públiques i privades de la CV, les seues fundacions i els col·legis majors adscrits a aquestes.
 • Els Instituts i els Centres d'Investigació de la CV o que tinguen la seua seu en ella.
 • Els Centres Superiors d'Ensenyaments Artístics de la CV.
 • Els Museus i col·leccions museogràfiques reconegudes per la Generalitat Valenciana i els arxius en la CV.
 • Les empreses culturals que tinguen el seu domicili fiscal en la CV.
 • Les persones físiques residents i amb domicili fiscal en la Comunitat Valenciana que, de forma habitual, exercisquen activitats culturals, científiques i esportives de caràcter no professional.

Seran igualment persones o entitats beneficiàries del mecenatge, les persones o les entitats objectivament comparables a les anteriors amb seu en altres comunitats autònomes, estats membres de la Unió Europea o estats associats de l'espai econòmic europeu que desenvolupen projectes o activitats declarades d'interès social en els termes d'aquesta Llei.

Quins requisits han de reunir els projectes per a poder finançar-se mitjançant el mecenatge i per a què els seus mecenes puguen aplicar-se els beneficis fiscals?

La Llei 20 /2018 estableix que els projectes o activitats hauran de tindre la consideració d'interés social per a poder optar a ser finançats pels mecenes i que aquests puguen aplicar-se els corresponents desgravaments.

També hauran de tindre aquesta consideració per a poder ser publicitats en el Portal del Mecenatge de cara a poder donar-los a conèixer a possibles mecenes.

Com obtenir la declaració d'interés social?

És necessari presentar una sol·licitud en alguna de les dues convocatòries anuals, bé sol·licitant la declaració d'interés social o bé comunicant les activitats o projectes culturals científics i esportius no professionals, que tinguen per se interés social, desenvolupats per determinades entitats beneficiàries del mecenatge a la Comunitat Valenciana.

 • Primera convocatòria: de l'1 de febrer a l'1 de març 
 • Segona convocatòria: de l'1 de setembre al 30 de setembre 

Quins projectes es consideren d'interés social sense necessitat d'obtindre la declaració d'interés social?

Els promoguts per:

 • La Generalitat, els seus organismes públics i el seu sector públic instrumental.
 • Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, els seus organismes públics, les fundacions i els consorcis que depenguen d'elles.
 • Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, les seues fundacions i els col·legis majors adscrits a aquestes.
 • Els Instituts i els Centres d'Investigació públics de la Comunitat Valenciana o que tinguen la seua seu en ella.

Quins criteris es tindran en compte pel Consell Assesor del Mecenatge per a valorar si els projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals poden ser considerats d'interés social?

La Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional en la Comunitat Valenciana, estableix en el seu article 12 que: "correspon al Consell Assessor del Mecenatge, una vegada comprovat que la persona beneficiària compleix les obligacions formals establertes en aquesta llei, efectuar la proposta de declaració d'interés social" i valorar els criteris següents:

 • Impacte i repercussió social del projecte o de l'activitat a desenvolupar
 • Incidència en el foment de l'activitat cultural i artística, científica i esportiva no professional en el territori de la Comunitat Valenciana
 • Incidència en la promoció exterior de la cultura, la ciència o l'esport no professional en la Comunitat Valenciana
 • Contribució a la formació cultural, científica i esportiva no professional
 • Caràcter innovador del projecte
 • Valor i interés en el foment de la participació ciutadana i en la creació de públics, amb especial atenció a les tecnologies de la informació i el coneixement
 • La relació entre el pressupost del projecte o activitat i l'impacte generat d'acord amb els criteris anteriors
 • Contribució a la memòria democràtica, al foment, al desenvolupament, a la conservació i a la rehabilitació i a la difusió del patrimoni artístic, cultural i històric, científic i esportiu no professional de la Comunitat Valenciana
 • Amb especial menció a les dones vinculades a la cultura, la ciència o l'esport no professional, com també a l'impacte de gènere, foment de la igualtat en la societat i contribució a la lluita contra els estereotips de gènere
 • Contribució a la posada en valor i difusió dels béns declarats com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO
 • Contribució a la millora de l'accessibilitat i sostenibilitat del Patrimoni Cultural Valencià
 • Impuls a la promoció i ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana
 • Projectes innovadors amb noves tecnologies aplicades a la millora de la conservació del Patrimoni Cultural Valencià
 • Incidència en el desenvolupament tecnològic i en I+D+I
 • Impuls dels projectes de les petites i mitjanes empreses culturals
 • Projectes avalats pel sector públic instrumental de la Generalitat
 • Activitats culturals a través d'entitats privades que permeten unir esforços econòmics i desenvolupar projectes culturals des d'aquestes entitats