Projectes i activitats científiques d'interés social

« Ves enrere

Universitat de València -Estudi General: Estudis computacionals de receptors de limfòcits T

Universitat de València -Estudi General: Estudis computacionals de receptors de limfòcits T

Denominació o nom i cognoms de l’entitat o persona sol·licitant:

Universitat de València, Departament de Química Física

Denominació del projecte o activitat:

Estudis computacionals de receptors de limfòcits T

Descripció del projecte o activitat:

Els limfòcits T tenen a la superfície uns receptors (TCR) que reaccionen davant la presència d'antígens, tals com proteïnes de virus o de cèl·lules canceroses, desencadenant una resposta immunològica per a eliminar aquests agents. Quan, en el cas de les cèl·lules canceroses, aqueix reconeixement falla i es dóna proliferació de teixits cancerosos, és possible modificar els anticossos de superfície en limfòcits del pacient, tractats per enginyeria genètica i reimplantar-los, perquè desencadenen la resposta immune.

En primer lloc, es tracta de visualitzar com es transmet el senyal d'identificació d'antígens en el receptor natural per tal d'elucidar aquest mecanisme.

La segona fase consistiria, una vegada aclarit el mecanisme de transducció del senyal a l'interior del limfòcit T, dissenyar computacionalment proteïnes quimèriques transmembrana amb dominis catalítics que arriben fins a l'interior de la cèl·lula on s'inicia la ruta de senyalització que condueix a la identificació i eliminació de cèl·lules canceroses.

Es tracta, en aquesta fase, de dissenyar estructures plausibles de proteïnes quimèriques. Per això, s'hauria d'importar de bases de dades com Protein Data Bank els dominis que componen la proteïna quimèrica, assemblar-los, minimitzar les unions per simulació de Mecànica Molecular i donar una conformació plausible per a la proteïna embeguda a la membrana mitjançant Dinàmica Molecular. La diferència entre les estructures que dissenyarem i les que ja existeixen consisteix en què la part de l'anticòs de les dissenyades no serà fixa, no pertanyerà a la mateixa cadena peptídica, sinó que es podrà unir posteriorment amb l'antigen que, en cada cas, siga l'òptim.

A qui beneficia aquest projecte o activitat?:

El projecte beneficia a tota la societat, ja que obriria les portes a una nova teràpia basada en cèl·lules T modificades més flexibles i barates que les de la terapia convencional, al basar-se en receptors que poden modificarse amb els anticosos òptims per a cada cas.

Què s’aconsegueix amb aquest projecte?:

S'aconsegueix preparar el camí per un projecte més ampli per la obtenció i desenvolupament de una terapia basada en cèl·lules T modificades amb receptors quimèrics, útils en la teràpia del càncer i també contra els virus. Aquesta nova teràpia amb cèl·lules modificades seria més econòmica i adaptable a cada situació concreta que les terapias semblants actuals.

Import mínim i òptim del projecte:

Import mínim: 25.000 euros - Import òptim: 50.000 euros

Altres consideracions:

Contacte: Departament de Química Física de la Universitat de València     jesus.julian@uv.es

 Tfno: 96 354 32 79