Visualització de contingut web

QUI POT SER BENEFICIARI DEL MECENATGE?

Els beneficiaris són les persones físiques o jurídiques que reben les aportacions dels mecenes per a desenvolupar un projecte d'interés social. La Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana, considera beneficiàries del mecenatge a les següents persones i entitats: 

  • Les entitats sense ànim de lucre, domiciliades fiscalment a la Comunitat Valenciana, l'objecte social de les quals siga de caràcter cultural, científic o esportiu no professional, com ara les fundacions, les associacions declarades d'utilitat pública, les federacions i les associacions esportives al territori de la Comunitat Valenciana (CV) i les federacions i les associacions de les entitats sense ànim de lucre citades.
  • La Generalitat, els seus organismes públics i el sector públic instrumental de la Generalitat.
  • Les entitats locals de la CV, els seus organismes públics, les fundacions i els consorcis que en depenguen.
  • Les Universitats públiques i privades de la CV, les seues fundacions i els col·legis majors adscrits a aquestes.
  • Els Instituts i els Centres d'Investigació de la CV o que hi tinguen seu.
  • Els Centres Superiors d'Ensenyaments Artístics de la CV.
  • Els Museus i les col·leccions museogràfiques reconegudes per la Generalitat Valenciana i els arxius a la CV.
  • Les empreses culturals que tinguen el seu domicili fiscal a la CV i que tinguen com a objecte social activitats artístiques o culturals.
  • Les persones físiques residents i amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana que, de forma habitual, exercisquen activitats culturals, científiques i esportives de caràcter no professional.
  • Seran igualment persones o entitats beneficiàries del mecenatge les persones o les entitats objectivament comparables a les anteriors amb seu a altres Comunitats Autònomes, estats membres de la Unió Europea o estats associats de l'Espai Econòmic Europeu que desenvolupen projectes o activitats declarades d'interés social en els termes d'aquesta Llei.